slovensky english
 • Sme jedným z najväčších zamestnávateľov na Slovensku
 • Pracujeme na rôznych medzinárodných projektoch
 • Ponúkame zaujímavú prácu v medzinárodnom a dynamickom prostredí
 • Organizujeme pravidelné zamestnanecké akcie
 • Ponúkame širokú škálu zamestnaneckých výhod
 • Šetrne pristupujeme k environmentálnemu prostrediu
 • Uvedomujeme si dôležitosť ochrany životného prostredia
 • Sme mladý a dynamický kolektív
 • Sme elektrotechnický závod zameraný na výrobu LCD TV
 • Využívame najmodernejšie technológie
 • Ponúkame možnosti kariérneho rastu a rozvíjania individuálnych zručností
 • Ponúkame invenčné a moderné pracovné prostredie
 • Motivujeme a vzdelávame zamestnancov
 • Ponúkame šancu absolventom aj bez praxe
 • Sme členom skupiny Foxconn Technology Group
ste tu: Slovensky » VÝROBNÝ ZÁVOD » BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 

V spoločnosti Foxconn si uvedomujeme, že základom modernej a efektívnej výroby sú priaznivé pracovné podmienky, bezpečné stroje a zariadenia, ergonomicky dimenzované pracoviská a informovanosť našich pracovníkov na všetkých úrovniach. Preto vrcholový manažment prijal záväzok,

Bezpečnosť  na prvom mieste

K úspešnému plneniu tohto záväzku sme prijali politiku riadenia BOZP, ktorá sa opiera o tieto základné piliere:

 • Hodnotenie rizík – odhaľovanie, posudzovanie a odstraňovanie rizík je jedným so základných nástrojov, ako predchádzať pracovným úrazom, nehodám a chorobám z povolania. Hodnotenie rizík je pre nás nikdy nekončiaci proces.
 • Prevencia pred úrazmi a chorobami z povolania – kladieme veľký dôraz na lekárske prehliadky a zaistenie priaznivých pracovných podmienok.
 • Zhoda s právnymi a inými požiadavkami – spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať všetky požiadavky slovenskej legislatívy, upravujúcej podmienky BOZP a normy OHSAS 18001.
 • Zverejnené a kontrolované ciele a výsledky – spoločnosť si každoročne stanovuje ciele v oblasti BOZP a zaväzuje sa zverejňovať dosiahnuté výsledky v oblasti registrovaných a aj drobných pracovných úrazov, počte stratených dní a pod.
 • Sústavné zlepšovanie systému BOZP – systém Kaizen v plnej miere uplatňujeme aj v oblasti BOZP. Neustále zlepšovanie je predpokladom k úspešnému napredovaniu založenom na efektívnom Demingovom cykle.
 • Externá a interná komunikácia – vzájomná spolupráca na všetkých úrovniach prispieva k flexibilnejšiemu riešeniu problémov. Napríklad ohlasovanie  každého drobného úrazu a jeho následné vyšetrenie.
 • Tréningový systém – zabezpečujeme vzdelávanie všetkých pracovníkov od TOP manažérov až po pracovníkov na výkonných pozíciách. Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia zamestnancov je zamerané na BOZP, na poskytovanie prvej pomoci, na prístup k bezpečnosti, 5S (riadenie čistoty a poriadku), zdravému životnému štýlu a pod.

Systém riadenia BOZP – OHSAS 18001

Spoločnosť Foxconn Slovakia získala certifikát OHSAS 18001 v roku 2005.

Pozitívny prístup každého jednotlivca k BOZP odzrkadľuje vysokú spoločenskú a kultúrnu úroveň našej spoločnosti.

AKTUÁLNE

Už 20 000 000 plochých televízorov vyrobila spoločnosť Foxconn Slovakia, spol. s r.o. Jubilejný 20-miliónty televízor zišiel z výrobnej linky v nitrianskom výrobnom závode v polovici januára 2018. Išlo o 65-palcový model Sony s rozlíšením 4K.